Druskininkų švietimo centras
FINANSAI            NAUJIENOS              PASLAUGŲ KAINOS

Druskininkų švietimo centro nuostatų VII skyriusVII. CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

54. Centras patikėjimo teise Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų bei steigėjo nustatyta tvarka valdo ir naudojasi priskirtais pastatais, inventoriumi, mokymo priemonėmis, finansiniais ištekliais;

55. Centro lėšų šaltiniai:

55.1. valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšos;

55.2. lėšos, gaunamos už teikiamas paslaugas;

55.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

55.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

56. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos bei savininko pareigas ir teises įgyvendinanti institucija.

60. Centras veiklos kokybę įsivertina taikydamas pasirinktus vertinimo būdus, formas ir instrumentus.

61. Valstybės švietimo stebėseną, vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro patvirtintais stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, vykdo Švietimo ir mokslo ministerija, kitos švietimo ir mokslo ministro įgaliotos įstaigos, savivaldybės administracija ir Centras.

                       62. Centro veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija - savivaldybės administracijos direktorius, prireikus pasitelkdamas išorinius vertintojus.

 Atnaujinta: 2018-09-19    

Darbo užmokestis
Finansinės ataskaitos
Teikiamų paslaugų kainos
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI