Druskininkų švietimo centras
Nuostatai

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA

  

SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATŲ

 

2015 m.. kovo 31 d. Nr. T1-45

Druskininkai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 6 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1164 „Dėl nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymą Nr. V-1244 „Dėl Druskininkų švietimo centro vidurinio ugdymo programos akreditacijos“, Druskininkų savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

  1. Pakeisti Druskininkų savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-105 „Dėl Druskininkų švietimo centro nuostatų“ patvirtintus Druskininkų švietimo centro nuostatus ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

  2. Įpareigoti Vytautą Gintutį, Druskininkų švietimo centro direktorių, įregistruoti nuostatus teisės aktų nustatyta tvarka Juridinių asmenų registre.

Sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.Savivaldybės meras                                                       Ričardas Malinauskas
DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRO NUOSTATAI
Atnaujinta:  2018-09-19     

 

 

Nuostatai
Struktūra
Kontaktai
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA