Druskininkų švietimo centras
            
APIE MUS            NAUJIENOS             PASLAUGŲ KAINOS             nuostatai            
 DRUSKININKŲ ŠVIETIMO CENTRAS             EN - (Google Translator)             

įkurtas 2004 m. birželio 17 d.,  siekiant sudaryti miesto pedagogams galimybes tobulinti savo kvalifikaciją, nuolat atnaujinti ir gilinti metodines bei dalykines žinias, plėtoti profesinę kompetenciją. Atsižvelgiant į kintančios visuomenės poreikius, tarp jų - ir į poreikį mokytis visą gyvenimą, Švietimo centras vykdo formalųjį ugdymą bei neformalųjį suaugusiųjų švietimą, padeda savivaldybės gyventojams tenkinti savišvietos poreikius, plėtoti savo kultūrinius interesus, skatina ir diegia pažangias iniciatyvas (ieško būdų ir galimybių juos tenkinti), palaiko, plėtoja ir įgyvendina savivaldybės bendruomenei aktualias idėjas ir projektus.Teikia pagalbą mokiniui, mokytojui, tėvams (įvertina mokinių specialiuosius poreikius, psichologines problemas, padeda jas išspręsti).


VIZIJA – tapti suaugusiųjų švietimo ir tobulinimo institucija, teikiančia kokybiškas edukacines ir švietimo aprūpinimo paslaugas, atitinkančias regiono ir šalies poreikius, infrastruktūros kaitą, Europos Sąjungos švietimo gaires, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą. 


MISIJA
 – telkti bendruomenę, vykdančią pagrindinius švietimo reformos reikalavimus, kelti jos profesinę kompetenciją, skatinti kūrybiškumą, diegti pedagogikos inovacijas, ugdyti poreikį nuolat mokytis.


TIKSLAI: 

1.  Maksimaliai tenkinti pedagogų ir kitų savivaldybės gyventojų mokymosi visą gyvenimą poreikius, panaudojant naujausias informacines technologijas, bendraujant ir bendradarbiaujant su institucijomis, įtakojančiomis neformalųjį suaugusiųjų švietimą.

2.  Tapti moderniu daugiafunkciniu suaugusiųjų mokymo centru.


UŽDAVINIAI:
 

1.
 Tirti ir prognozuoti pedagogų tobulinimo poreikius , skatinti pedagogų savišvietą.

2.  Skatinti ir diegti pažangias iniciatyvas, padedančias pedagogams tobulinti savo profesinį meistriškumą ir ugdymo procesą.

3.  Rūpintis investicijomis į žmogiškuosius išteklius.

4.  Dalyvauti projektų rengimo ir vykdymo veikloje.

5.  Taikyti šiuolaikinius ugdymo metodus, įgyvendinant formalųjį ir neformalųjį mokymą.

6.  Įvertinti savivaldybės mokynių specialiuosius poreikius, asmenybines problemas, padėti jas išspręsti.


VEIKLOS SRITYS

Pagrindinė veiklos sritis: švietimas, kodas 85.

Pagrindinės švietimo veiklos rūšys:

1. pradinis ugdymas, kodas 85.2.
2. pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10.
3. vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos veiklos rūšys:

1. kultūrinis švietimas (kodas 85.52);
2. kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas (kodas 85.59);
3. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
4. reklama ir rinkos tyrimas (kodas 73.);
5. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (kodas 73.2.);
6. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (kodas 73.20);
7. nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.2.);
8. leidyba (kodas 58.):
8.1. knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (kodas 58.1.);
8.2. laikraščių leidyba (kodas 58.13.);
8.3. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (kodas 58.14.);
8.4. kita leidyba (kodas 58.19.).
Atnaujinta: 2020-09-02    

Nuostatai
Struktūra
Kontaktai
Planai Programos
Darbo taryba
Duomenų apsauga
Vidinis kanalas
Patyčių dėžutė
APIE MUS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS FORMALUSIS UGDYMAS NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS PROJEKTINĖ VEIKLA ŪKINĖ VEIKLA KARJEROS UGDYMAS PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBA FINANSAI