Druskininkų švietimo centras
FINANSAI            NAUJIENOS              PASLAUGŲ KAINOS


CENTRALIZUOTOS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ BUHALTERINĖS APSKAITOS IR FINANSŲ SKYRIUS

Dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės, nuo 2020 m. kovo 16 d. Druskininkų švietimo centro centralizuotos švietimo įstaigų buhalterinės apskaitos ir finansų skyrius darbą organizuoja nuotoliniu būdu.

Švietimo įstaigų darbuotojai gali kreiptis į jų įstaigai priskirtą atsakingą asmenį darbuotojo el. paštu arba telefonu.

Visais klausimais taip pat galima kreiptis ir į skyriaus vedėją Loretą Kriščiūnienę tel. 8-600-22122 arba el. paštu loreta@dscentras.ltDruskininkų švietimo centro nuostatų VII skyrius


CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

55. Centras patikėjimo teise Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų bei steigėjo nustatyta tvarka valdo ir naudojasi priskirtais pastatais, inventoriumi, mokymo priemonėmis, finansiniais ištekliais.

56. Centro lėšų šaltiniai:
56.1. valstybės ir (arba) savivaldybės biudžeto asignavimai;
56.2. kitos teisėtai gautos lėšos.

57. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

58. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

59. Centro finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

60. Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolės institucijos bei savininko pareigas ir teises įgyvendinanti institucija.

61. Centras veiklos kokybę įsivertina taikydamas pasirinktus vertinimo būdus, formas ir instrumentus.

62. Valstybės švietimo stebėseną, vadovaujantis švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais stebėsenos rodikliais ir jo nustatyta tvarka, vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitos švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos įstaigos, savivaldybės administracija ir Centras.

63. Mokyklos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

 Atnaujinta: 2020-03-16    

Darbo užmokestis
Finansinės ataskaitos
Teikiamų paslaugų kainos
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI