Druskininkų švietimo centras
Mokinių elgesio taisyklės
 


1.Mokiniai turi teisę:

1.1. Į nemokamą ugdymą (si) įstaigoje.

1.2. Turėdami reikiamą pasiekimų lygį nustatyta tvarka įgyti valstybines programas

atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.

1.3. Reikalauti kvalifikuoto ugdymo (si) proceso organizavimo , teikti pasiūlymus dėl jo

gerinimo.

1.4. Pasirinkti nuoseklųjį, modulinį, neakivaizdinį ar savarankišką mokymąsi.

1.5. Dalyvauti įstaigos savivaldoje.

1.6. Nustatyta tvarka naudotis įstaigos vadovėliais, bibliotekos ir skaityklos paslaugomis.

1.7. Gauti informaciją apie savo pasiekimų lygį.

1.8. Ugdytis saugioje, higienos reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

1.9. Į demokratiškais principais pagrįstus mokytojų (darbuotojų) ir mokinių santykius.

2. Mokiniai privalo:

2.1. Gerbti Lietuvos valstybę, jos simbolius ir kultūrą .

2.2. Laikytis Lietuvos respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, centro nuostatų, mokinių

mokymosi tvarkos ir elgesio taisyklių.

2.3. Vykdyti įstaigos vadovybės, mokytojų ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus, centro

nutarimus.

2.4. Gerbti kitų teisę mokytis, pagarbiai elgtis tarpusavyje.

2.5. Tinkamai pasirengti pamokoms, nevėluoti, nepraleisti pamokų be pateisinamos

priežasties.

2.6. Gerbti asmeninę ir įstaigos nuosavybę, atlyginti padarytą materialinę žalą.

2.7. Saugoti ir tausoti vadovėlius, knygas, pametus ar sugadinus knygą (vadovėlį),

atlyginti žalą pagal galiojantį Bibliotekų įstatymą.

2.8. Į įstaigą ateiti švariais ir tvarkingais drabužiais.

2.9. Laikytis saugumo technikos reikalavimų.

3.0. Pasirašius mokymosi sutartį, laikytis visų jos reikalavimų.

4. Mokiniams įstaigoje draudžiama:

4.1. Trukdyti pamokas, savavališkai iš jų pasišalinti.

4.2. Triukšmauti ar kitaip netinkamai elgtis per pertraukas.

4.3. Keiktis,rūkyti, vartoti alkoholį,narkotines ar psichotropines medžiagas, pirotechnikos

ir kitas priemones, prekiauti jomis.

5. Mokinių skatinimui taikomos priemonės:

5.1. Padėka direktoriaus įsakymu.

5.2. Padėkos raštas.

5.3. Atminimo dovana.

6. Mokinių drausminimui taikomos priemonės:

6.1. Direktoriaus papeikimas arba įspėjimas.

6.2. Direktoriaus griežtas papeikimas.

6.3. Šalinimas iš įstaigos.

7. Iš įstaigos gali būti šalinami:

7.1. Nepažangūs, be pateisinamos priežasties daugiau kaip 50%

pamokų praleidę mokiniai.

7.2. Piktybiškai nesilaikantys mokinių ugdymo(si) tvarkos ir elgesio taisyklių.

7.3. Į įstaigą atėję neblaivūs arba apsvaigę nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų

mokiniai.

8. Rašto kultūros reikalavimai:

8.1. Mokinys turi turėti kiekvieno mokomojo dalyko sąsiuvinius pagal mokytojo reikalavimus. 

8.2. Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų.

8.3. Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį. Jis turi būti

reikiamo dydžio.

8.3. Pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t. t. mokiniai rašo vadovaudamiesi raštvedybos

taisyklėmis.

__________________

Atnaujinta: 2018-09-17     

 

Mokinių priėmimo mokytis sąlygos
Mokinių elgesio taisyklės
Mokinių vertinimas
Mokslo metų trukmė Atostogos Pamokų laikas
Formaliojo ugdymo tikslas ir uždaviniai
Mokytojų sąrašas
Planai Programos
Biblioteka
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAIFOTO GALERIJA