Druskininkų švietimo centras
PEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBA            NAUJIENOS              PASLAUGŲ KAINOS


Pedagoginė - psichologinė tarnyba teikia paslaugas

- Kompleksinis (pedagoginis, logopedinis, psichologinis) mokinio įvertinimas
- Konsultavimas
- Informavimas
- Rekomendacijos
- Pedagoginis, psichologinis švietimas

Psichologas

- Įvertina vaiko psichinio išsivystymo ypatumus, galias ir sunkumus.
- Nustato vaiko elgesio ir emocines problemas, asmenybės raidos problemas.

- Teikia rekomendacijas ir konsultacijas mokiniams, jų šeimoms (tėvams, globėjams, rūpintojams),  mokytojams dėl šių problemų:
    - specialiojo ugdymo poreikių, mokymosi sunkumų;
    - elgesio ir emocijų sutrikimų ir problemų (mokyklinės baimės, įtampos išgyvenimo, nepaklusnumo, žalingų įpročių, patyčių ir kt.);
    - santykių su bendraamžiais, bendravimo su tėvais;
    - krizių (tėvų skyrybos, netektys, smurtas ir kt.);
    - profesinio pasirinkimo, brandumo mokyklai, prevencijos klausimais.

Logopedas

    Vertina ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų kalbos raidą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
    Teikia konsultacijas ir rekomendacijas mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams, specialistams kalbos ir komunikacijos sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo klausimais.

Specialusis pedagogas

    Atlieka ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų pedagoginį įvertinimą.
    Teikia metodinę pagalbą, konsultacijas, rekomendacijas vaikams, mokytojams, specialistams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl ugdymosi kokybės gerinimo, ugdymo organizavimo ir kitais specialiojo ugdymo  klausimais.

Registracija

    Išankstinė registracija kasdien nuo 8.00 iki 12.00 telefonu:  8 313 51455 .
    Vaikus pedagoginiam psichologiniam įvertinimui ir konsultacijoms iš anksto užregistruoja tėvai (globėjai, rūpintojai), ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos, specialistai, Vaikų teisių apsaugos tarnyba.
    Į Tarnybą priimami asmenys nuo 3 iki 18 metų (turintys specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų).
    Į pedagoginį psichologinį įvertinimą vaikus lydi tėvai (globėjai, rūpintojai).
    Į psichologą kreipiasi pats mokinys, tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojai, Vaikų teisių apsaugos tarnyba ir kitos institucijos.

Dokumentų pateikimas

Mokyklinio amžiaus vaikų kompleksiniam įvertinimui pateikiami šie dokumentai:
    1. Tėvų sutikimas dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (3 forma.).
    2. Gimimo liudijimo kopija.
    3. Mokyklos specialiojo ugdymo komisijos pažyma: „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo“ (4 forma 4 priedas).
    4. Pedagogų anketa (1 a forma 3 priedas). Jeigu vaikas mokosi dalykinėje sistemoje, šį priedą pildo dalykų mokytojai, siūlantys programų pakeitimus.
    5. Mokomųjų dalykų sąsiuviniai, lietuvių kalbos darbai (teksto nurašymas, diktantas, gramatinės užduotys), matematikos darbai (klasės darbai arba įvairių temų kontroliniai darbai) bei piešiniai.
    6. Jeigu vaikas turi sveikatos problemų pateikiami medicininiai dokumentai - išrašas iš medicininės kortelės su nervų, psichiatro, ausų-nosies-gerklės, akių , chirurgo ir kitų gydytojų įrašais; invalidumo pažymos kopija (jeigu tokią turi).
    7. PPT pažyma: „Dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo“     (5 forma). Jeigu kreipiamasi pakartotinai.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų kompleksiniam, logopediniam įvertinimui pateikiami dokumentai:
    1. Tėvų sutikimas dėl vaiko specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (3 forma);
    2. Gimimo liudijimo kopija.

   Jeigu vaikas lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigą papildomai pateikiama:
    3. Ugdymo įstaigos specialiojo ugdymo komisijos pažyma : „Dėl specialiųjų ugdymosi poreikių pradinio vertinimo„ (4 forma 4 priedas);
    4. Įstaigos logopedo užpildyta - Kalbos įvertinimo kortelė;
    5. Auklėtojo anketa – Vaiko stebėjimo kortelė (l a forma 2 priedas);
    6. PPT pažyma: „Dėl pedagoginio psichologinio asmens specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo“ (5 forma). Jeigu kreipiamasi pakartotinai.
  
Vaiko brandumo įvertinimas

    Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas tėvams (globėjams) pageidaujant ugdyti vaiką pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 6 metai;
    Tėvams (globėjams) pageidaujant leisti į pradinio ugdymo pirmąją klasę vaiką, nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės arba lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai.
    Vaiko brandumo įvertinimą atlieka pedagoginių psichologinių tarnybų, mokyklų psichologai.
    Vaiko brandumo įvertinimas atliekamas nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d.
    Tėvai (globėjai), pageidaujantys įvertinti Vaiko brandumą, pateikia prašymą, vaiko gimimo liudijimo kopiją ir , jei yra, kitų specialistų pažymas.Atnaujinta: 2020-03-16    

Renginiai
Pedagogams
Tėvams
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI