Druskininkų švietimo centras
VIDINIS KANALAS            NAUJIENOS             PASLAUGŲ KAINOS             nuostatai            


Druskininkų švietimo centro vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas


Asmenys informaciją apie pažeidimus gali teikti kaip yra numatyta Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 3 straipsnyje:

3 straipsnis. Informacijos apie pažeidimus teikimas

1. Informacija apie pažeidimus teikiama siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacijos pateikimas siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nelaikomas pranešimu.

2. Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
2) pavojaus aplinkai;
3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
4) neteisėtos veiklos finansavimo;
5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
6) neteisėtu būdu įgyto turto;
7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
8) kitų pažeidimų.

Pažeidimas – Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme apibrėžtas kaip įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos pranešėjas sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaiga.

Pranešėjas – asmuo, kuris pateikia informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria jį sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), ir kurį kompetentinga institucija pripažįsta pranešėju.

Pranešimas – šiame įstatyme nustatytus formos reikalavimus atitinkantis kreipimasis į kompetentingą instituciją, kuriame pateikiama konkreti informacija apie pažeidimą, atitinkantį šiame įstatyme nustatytus požymius.

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas – įstaigoje nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus šioje įstaigoje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.


Asmenims, teikiantiems informaciją apie pažeidimus, aktualūs teisės aktai:

• Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“

• Druskininkų švietimo centro direktoriaus įsakymas dėl informacijos apie pažeidimus druskininkų švietimo centre teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2019 m. lapkričio 26 d. nr. V1-61)


Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti šiais būdais:

• tiesiogiai atvykęs pas „Kompetentingą subjektą“ adresu M. K. Čiurlionio g. 80, LT-66144, Druskininkai;

• atsiųsti informaciją elektroninio pašto adresu pranesk@dscentras.lt

• atsiųsti pranešimą paštu adresu Druskininkų švietimo centras M. K. Čiurlionio g. 80, LT-66144, Druskininkai, nurodant žymą „Kompetentingam subjektui asmeniškai“.

Pranešimo pildymo formos atsisiuntimas:   forma .pdf     forma .docx

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nurodo konkrečias faktines aplinkybes, asmenį, kuris rengiasi, dalyvauja ar dalyvavo darant pažeidimą, informaciją apie galimus tokio asmens motyvus darant pažeidimą, nurodo, ar apie šį pažeidimą jau yra pranešta, jei taip – kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas, pateikia duomenis apie pažeidimo liudininkus, taip pat nurodo savo vardą, pavardę, asmens kodą, kontaktinius duomenis (asmens pasirinkimu elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, adresas korespondencijai), jei įmanoma, prideda rašytinius ar kitokius turimus duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius. Taip pat asmuo gali nurodyti, kaip ir kada su juo geriausia susisiekti.


DĖMESIO! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti asmeninius interesus.

Įspėjame, kad Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje yra nustatyta baudžiamoji atsakomybė už melagingą nekalto asmens įskundimą padarius nusikalstamą veiką arba pranešimą apie žinomai nebūtą nusikaltimą.

Atnaujinta: 2019-12-06     

Nuostatai
Struktūra
Kontaktai
Planai Programos
Darbo taryba
Duomenų apsauga
Vidinis kanalas
APIE MUSKVALIFIKACIJOS TOBULINIMASFORMALUSIS UGDYMASNEFORMALUSIS ŠVIETIMASPROJEKTINĖ VEIKLAŪKINĖ VEIKLAKARJEROS UGDYMASPEDAGOGINĖ-PSICHOLOGINĖ TARNYBAFINANSAI